Widget pro autorizaci obsahu

Upravte vzhled a zobrazování obsahu PR Newswire tak, aby odpovídal vzhledu vaší webové stránky.

Jste již registrováni? Přihlaste se zde


Zaregistrujte se, abyste mohli začít

Pro pokračování v registraci sjeďte dolů, přečtěte si a přijměte níže uvedené podmínky.

Podmínky používání

Widget společnosti PR NEWSWIRE („Widget“) poskytuje přístup k obsahu poskytovaném společností PR Newswire Association LLC a jejími přidruženými společnostmi (společně „PRN“) a jejich zákazníky (společně „Obsah widgetu“). Tyto podmínky používání widgetu upravují zásady, dle kterých je smíte používat. Před používáním widgetu si prosím velmi důkladně přečtěte tyto podmínky používání widgetu. Užívání widgetu znamená, že tyto podmínky používání widgetu akceptujete. Pokud s těmito podmínkami používání widgetu nesouhlasíte, widget prosím nepoužívejte. Tyto podmínky používání widgetu mohou být společností PRN změněny kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Pokud máte vůči takovým změnám výhrady, vaším jediným východiskem je ukončení používání widgetu a jeho odstranění (a s ním spojeného softwaru) z vašich webových stránek. Vaše další používání widgetu poté, co byly oznámeny takovéto změny, bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

Widget a obsahu widgetu

Widget je nástroj, který můžete umístit na své webové stránky a který dává návštěvníkům vašich stránek přístup k obsahu widgetu a jeho sledování. Obsah widgetu může bez omezení obsahovat loga, titulky, které jsou spojeny s články získanými ze serverů PRN nebo jejich dodavatelů. Widget sestává z obsahu widgetu, stejně tak všech softwarových souborů a obrázků, které jsou součástí nebo jsou vytvořeny widgetem, včetně jakýchkoliv dat a vloženého html kódu spojeného s widgetem, a dále jakýchkoliv upgradů, vylepšení, modifikací, aktualizací a revizí takového softwaru a kódu. Pokud máte z jakéhokoliv důvodu výhrady vůči nějaké části obsahu widgetu, vaším jediným východiskem je ukončení používání widgetu a jeho odstranění (a s ním spojeného softwaru) z vašich webových stránek.

Licence a omezení používání

V souladu s těmito podmínkami používání widgetu vám PRN tímto uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou, osobní, odvolatelnou licenci k používání a zobrazování widgetu na vašich webových stránkách, avšak bez práva udělovat dílčí licence, a to výhradně pro vaše vlastní využití, jak je uvedeno v těchto podmínkách používání widgetu. Nejste oprávněni k používání widgetu k jakémukoliv jinému účelu a tyto podmínky používání widgetu neobsahují žádnou informaci, na základě které by vám bylo uděleno jakékoliv právo, oprávnění nebo možnost jiného využití widgetu kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách používání widgetu. Widget (včetně jeho obsaženého softwaru) a obsah widgetu jsou chráněny americkými a mezinárodními autorskými právy, jsou předmětem duševního vlastnictví a vlastnických práv a jsou vlastněny společností PRN, která na ně má licenci. V souladu s výslovnými parametry této limitované licence nemohou být widget, obsah widgetu ani jakákoliv vlastnická práva, oznámení nebo označení kopírována, modifikována, vymazána, reprodukována, opětovně zveřejňována, odesílána, předávána, prodána, nabízena k prodeji nebo jakýmkoli způsobem redistribuována bez předchozího výslovného písemného povolení PRN pro každý jednotlivý případ. Navíc obsah widgetu nemůže být používán žádným způsobem, který by představoval svolení (ať už výslovné nebo předpokládané) jakékoliv osoby nebo subjektu jakéhokoliv produktu, služby, aktivity nebo značky, které jsou obsahem vašich webových stránek.

Umístění widgetu

Widget může být umístěn pouze na vašich webových stránkách. PRN zakazuje umístění widgetu na webových stránkách s obsahem, který je urážlivý, hanlivý, obtěžující, výhrůžný, diskriminační, vulgární, pornografický nebo jinak nevhodný dle vlastního uvážení PRN. Jste zodpovědní za veškeré aktivity a obsah poskytovaný na vašich webových stránkách.

Odkaz na obsahové stránky

Widget může být využíván pouze na takových platformách nabízejících funkční odkaz, který po otevření zavede čtenáře přímo k zobrazení celého článku nebo jiné informace získané ze serveru PRN nebo od jeho dodavatelů. Nesmíte zobrazovat obsah widgetu způsobem, který neumožňuje úspěšné otevření, přesměrování nebo dodání obsahu widgetu. Před odkazem na widget a úplný text obsahu widgetu nesmíte vkládat žádnou přechodovou nebo úvodní stránku nebo jakýkoliv jiný obsah.

Vlastnictví/Kompetence

PRN a/nebo jeho dodavatel si zachovávají svá práva vlastnictví a ostatní práva k obsahu widgetu a k logům a obchodním značkám PRN. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny obchodní značky, které se objevují v obsahu widgetu, jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

Sběr a použití dat

Společnost PRN může používat soubory cookie, webové majáky nebo jiné podobné technologie k zachycení, sledování, extrahování, kompilaci, shromažďování, analýze a zpracování dat vyplývajících z vašeho použití a interakcí návštěvníků webových stránek ("End-Users") s obsahem Widgetu (souhrnně "Zpracování dat") k poskytování shromážděných analytických údajů zákazníkům společnosti PRN a pro vlastní obchodní účely společnosti PRN a / nebo pro účely jejích přidružených společností, jakým je vyvozování závěrů o koncových uživatelích a sdílení těchto informací se třetími stranami za účelem zlepšení jejich obchodní komunikace a distribuce obsahu a zobrazování cílených reklam koncovým uživatelům (souhrnně "Využití dat a sdílení dat"). Jako součást našeho zpracování dat bude společnost PRN sledovat koncové uživatele v průběhu času a na různých webech. Jste povinni: (i) dodržovat všechny platné zákony, které se týkají soukromí třetích stran; a (ii) poskytovat koncovým uživatelům jasné a úplné upozornění a získávat od koncových uživatelů veškeré potřebné souhlasy týkající se zpracování dat, využití dat a sdílení dat.

Žádná záruka

PRN SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM WIDGETU. WIDGET JE POSKYTOVÁN VE SVÉ STÁVAJÍCÍ FORMĚ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. PRN SE V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, JAKÝ DOVOLUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A ZÁRUK NEPORUŠENÍ CIZÍCH NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV. PRN SE DÁLE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, KTERÉ SE TÝKAJÍ BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI A FUNKČNOSTI WIDGETU. WIDGET POUŽÍVÁTE DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A POUZE VY BUDETE ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV ŠKODY VZNIKLÉ NA VAŠEM POĆÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU WIDGETEM.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST PRN ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ZODPOVĚDNI ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ WIDGETU. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE TÝKÁ NÁHRAD ZA ŠKODY PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, SPECIÁLNÍ, EXEMPLÁRNÍ A REPRESIVNÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÉ NÁROKOVÁNÍ ZALOŽENO NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO NA JINÝCH OKOLNOSTECH, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BYLA PRN INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VÝSKYTU TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATNÉ PŘI ŠKODÁCH VZNIKLÝCH POUŽÍVÁNÍM, ZNEUŽITÍM NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA WIDGET, NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ WIDGETU, PŘERUŠENÍM, POZASTAVENÍM NEBO UKONČENÍM WIDGETU (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). TOTO OMEZENÍ BUDE PLATNÉ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁSADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLIV NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU A V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, JAKÝ DOVOLUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SPOLEČNOST PRN VŮČI VÁM NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. NĚKTERÉ STÁTY NEBO OSTATNÍ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ MOŽNOST VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMOHOU TÝKAT.

Ukončení

Zde udělenou licenci můžete kdykoliv ukončit zrušením používání widgetu a odstraněním všech kopií widgetu a souvisejících softwarových kódů z vašich webových stránek, všech pevných disků, sítí a ostatních úložných médií. PRN může kdykoliv bez odpovědnosti omezit, přerušit nebo ukončit widget a/nebo odvolat zde udělenou licenci prostřednictvím přerušení přístupu k serverům PRN nebo jeho dodavatelů z vašich webových stránek.

Oprávnění k přerušení widgetu

PRN si vyhrazuje právo na přerušení poskytování widgetu, a to kdykoliv dle vlastního uvážení, a dále právo vyžadovat od vás ukončení zobrazování, distribuce nebo jiného využívání widgetu z jakýchkoliv důvodů, včetně vašeho porušení jakýchkoliv podmínek obsažených v těchto podmínkách používání widgetu. Společnost PRN ani její přidružené společnosti, sponzoři nebo koncesionáři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv vaše aktivity spojené s widgetem nebo používáním widgetu v souvislosti s vašimi webovými stránkami. Souhlasíte s odškodněním a zbavením společnosti PRN jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv nároky vzniklé v souvislosti s takovým používáním nebo aktivitami, které představují porušení těchto podmínek používání widgetu, nebo v souvislosti s vaším porušením jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany. Navíc pokud používáte nebo máte v úmyslu používat widget způsobem, který je nad rámec licence udělené v těchto podmínkách používání widgetu, nebo pokud budete falšovat, nabourávat se, parodovat, kopírovat, distribuovat, modifikovat nebo jiným způsobem narušovat administraci, bezpečnost nebo správný provoz jakékoliv součásti widgetu, můžete být podle zákona žalován.

Obecná ustanovení

Tyto podmínky používání widgetu se budou řídit a budou v souladu s platnými právními předpisy státu New York, bez využívání kolizních právních norem nebo ustavení státu New York, jiného státu nebo země vašeho pobytu. Jakýkoliv spor vzniklý na základě těchto podmínek používání bude rozhodnut federálním nebo státním soudem ve státě New York. Pokud z jakéhokoliv důvodu soud kompetentní jurisdikce shledá jakékoliv ustanovení nebo část těchto podmínek používání widgetu za nevynutitelné, ostatní obsah těchto podmínek používání widgetu bude nadále platný v plném rozsahu. Tyto podmínky používání widgetu představují úplnou dohodu stran ve věci zde uvedeného obsahu a zneplatňují a nahrazují jakékoliv dřívější nebo současné úmluvy a dohody, písemné či ústní, které se týkají zde uvedeného obsahu.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ a používáním widgetu souhlasíte sám/sama za sebe, případně jménem vaší společnosti, s těmito podmínkami používání widgetu. Prohlašujete a zaručujete, že jste plně oprávněni k přijetí těchto podmínek používání widgetu, a to sám/sama za sebe, případně jménem vaší společnosti.

Souhlasím s podmínkami PR Newswire pro vytvoření účtu