Widget tworzenia treści

Dostosuj wygląd źródła treści PR Newswire do własnej strony.

Już masz konto? Należy Zaloguj się tutaj


Zarejestruj się, aby rozpocząć

Aby kontynuować rejestrację, przewiń na dół i zapoznaj się z poniższym regulaminem, a następnie zaakceptuj jego warunki.

Regulamin

Widget PR NEWSWIRE, zwany dalej widgetem, umożliwia dostęp do treści udostępnianych przez spółkę PR Newswire Association LLC i spółki stowarzyszone, łącznie zwane PRN oraz przez klientów spółki, łącznie zwane zawartością widgetu. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z wyżej wymienionego widgetu. Przed rozpoczęciem korzystania z widgetu należy dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu. Korzystanie z widgetu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. W przypadku braku zgody na obowiązywanie regulaminu zaleca się zaprzestanie korzystania z widgetu. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zmienione przez PRN w dowolnej chwili bez uprzedniego zawiadomienia. W przypadku sprzeciwu w stosunku do wprowadzanych zmian użytkownik może wyłącznie zaprzestać korzystania z widgetu i usunąć widget wraz ze związanym z nim kodem źródłowym z własnej strony. Ciągłe korzystanie z widgetu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich przyjęciem.

Widget i zawartość widgetu

Widget to narzędzie, które użytkownik może umieścić na własnej stronie internetowej, a które pozwala odwiedzającym stronę użytkownika na uzyskanie dostępu do zawartości widgetu. Do zawartości widgetu mogą należeć między innymi logo lub nagłówki prowadzące do artykułów znajdujących się na serwerach PRN lub dostawców. W skład widgetu wchodzi zawartość widgetu, a także wszelkie pliki oprogramowania lub obrazy włączone w lub wygenerowane przez widget, a także wszelkie dane oraz osadzony kod HTML towarzyszące widgetowi, jak również wszelkie aktualizacje, usprawnienia, modyfikacje, uaktualnienia i poprawki w oprogramowaniu bądź danych. W przypadku sprzeciwu w stosunku do zawartości widgetu z dowolnej przyczyny użytkownik może wyłącznie zaprzestać korzystania z widgetu i usunąć widget wraz ze związanym z nim kodem źródłowym z własnej strony.

Licencja i ograniczenie korzystania

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszego regulaminu PRN udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej i odwołalnej licencji nie podlegającej podlicencjonowaniu na korzystanie z widgetu i wyświetlanie go na własnej stronie na użytek własny, jak określono w postanowieniach regulaminu. Użytkownikowi nie udziela się licencji na korzystanie w widgetu na żadne inne cele. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie jest interpretowane jako dające prawo, tytuł ani udział w widgecie za wyjątkiem okoliczności wyraźnie określonych w regulaminie. Widget, włączywszy zawarte w nim oprogramowanie, oraz zawartość widgetu polegają ochronie przez amerykańskie i międzynarodowe postanowienia dotyczące praw autorskich oraz podlegają innym prawom do własności intelektualnej i tytułom własności oraz pozostają w posiadaniu lub licencjonowaniu przez PRN. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej ograniczonej licencji widget ani zawartość widgetu, ani też tytuły własności, obwieszczenia czy oznaczenia nie mogą być kopiowane, modyfikowane, usuwane, odtwarzane, ponownie publikowane, nadawane, transmitowane, sprzedawane, wystawiane na sprzedaż lub redystrybuowane w żaden sposób bez uprzedniego pozyskania jednoznacznego, każdorazowego pozwolenia PRN na piśmie. Ponadto zawartość widgetu nie może zostać wykorzystana w sposób, który stanowiłby domyślne lub wyraźne poparcie przez osobę lub podmiot w stosunku do produktu, usługi, czynności lub marki wymienionej na stronie użytkownika.

Umieszczenie widgetu

Widget może być umieszczony wyłącznie na stronie użytkownika. PRN zakazuje umieszczania widgetu na stronach zawierających treści obraźliwe, obelżywe, o charakterze nękania, gróźb, dyskryminujące, wulgarne, pornograficzne lub nieodpowiednie z innych powodów określonych według uznania własnego PRN. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z własną stroną lub treści dostępne na własnej stronie. Linki do stron z treściami Widget może być wykorzystywany wyłącznie na platformach umożliwiających umieszczenie funkcjonalnego linku, po którego kliknięciu odwiedzający jest bezpośrednio przenoszony na stronę zawierającą cały artykuł lub inne informacje pozyskane z serwerów PRN lub dostawców. Użytkownik nie może wyświetlać zawartości widgetu w sposób zapobiegający istnieniu skutecznych linków, przekierowywania do stron lub przedstawiania zawartości widgetu. Użytkownik nie może umieszczać żadnych stron pośrednich, stron powitalnych ani żadnych innych treści pomiędzy linkiem w widgecie, a stroną zawierającą całą treść.

Własność i uznanie autorstwa

PRN i/lub dostawca zewnętrzny zachowują pełnię praw własności oraz inne prawa dotyczące zawartości widgetu oraz logo i znaków towarowych PRN. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Pozostałe znaki towarowe znajdujące się w zawartości widgetu należą do ich odpowiednich właścicieli.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

PRN może korzystać z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych rozwiązań w celu gromadzenia, śledzenia, ekstraktowania, kompilacji i agregacji, analizy oraz przetwarzania wszystkich danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika oraz interakcji użytkowników odwiedzających stronę, tzw. „użytkowników końcowych” z treściami zawartymi w widgecie. Takie czynności zwane są łącznie „przetwarzaniem danych” i podejmowane są w celu zapewniania analityki agregatów danych na potrzeby klientów PRN oraz na potrzeby działalności PRN i/lub działalności spółek stowarzyszonych, włączywszy wnioskowanie na temat użytkowników końcowych oraz udostępnianie tych informacji stronom trzecim na cele ulepszenia komunikacji biznesowej oraz dystrybucji treści, a także wyświetlania dostosowanych do użytkowników końcowych reklam. Czynności te zwane są łącznie „wykorzystaniem i udostępnianiem danych”. W ramach przetwarzania danych firma PRN będzie śledzić działania użytkowników końcowych w czasie i na wielu stronach. Użytkownicy muszą (i) przestrzegać wszystkich stosownych praw dotyczących poszanowania prywatności osób trzecich oraz (ii) przedstawić użytkownikom końcowym jasne i wyczerpujące komunikaty na ten temat oraz pozyskać wymagane zgody użytkowników końcowych w zakresie przetwarzania danych oraz wykorzystania i udostępniania danych.

Brak gwarancji PRN ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA WIDGETU. WIDGET OFEROWANY JEST NA ZASADZIE „JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. PRN WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWNIE JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. PONADTO PRN WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM, WIARYGODNOŚCIĄ, TERMINOWOŚCIĄ, DOSTĘPNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ WIDGETU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WIDGETU WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, PONOSZĄC WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z WŁASNYM SYSTEMEM KOMPUTEROWYM LUB UTRATĄ DANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z WIDGETU.

Ograniczenie odpowiedzialności

ANI PRN ANI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE ANI W WYNIKU WYKORZYSTANIA WIDGETU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W CELU ZAPOBIEŻENIA WSZELKIM ROSZCZENIOM BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, PRZYPADKOWEGO, WTÓRNEGO, SZCZEGÓLNEGO, PRZYKŁADOWEGO I KARNEGO ODSZKODOWANIA NIEZALEŻNIE, CZY ROSZCZENIE TAKIE MA PODSTAWY GWARANCYJNE, UMOWNE LUB NARUSZENIA (WŁĄCZYWSZY ZANIEDBANIE) LUB WSZELKIE INNE PODSTAWY, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO PRN O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O TAKIE ODSZKODOWANIE. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA LUB NIEODPOWIEDNIEGO ZASTOSOWANIA LUB POLEGANIA NA WIDGECIE, NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WIDGETU LUB PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA DZIAŁANIA WIDGETU (WŁĄCZYWSZY SZKODY PONIESIONE PRZEZ STRONY TRZECIE). NINIEJSZE OGRANICZENIE STOSUJE SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU NIEPOWODZENIA PODSTAWOWYCH CELÓW JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH I W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWNIE. W ŻADNYM WYPADKU PRN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH. NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

Zakończenie korzystania Użytkownik może zakończyć korzystanie z udzielonej licencji w dowolnym czasie przez zaprzestanie korzystania z widgetu i zniszczenie oraz usunięcie z systemów komputerowych wszystkich kopi widgetu oraz jego oprogramowania z własnej strony internetowej, wszystkich dysków twardych, sieci i pozostałych nośników danych. Bez ponoszenia odpowiedzialności PRN może ograniczyć, zawiesić lub wycofać widget i/lub cofnąć niniejszą licencję poprzez zawieszenie dostępu do serwerów PRN lub dostawców ze strony użytkownika.

Prawo do wycofania widgetu

PRN zastrzega sobie prawo do według uznania zakończenia oferowania widgetu w dowolnym czasie oraz do zobowiązania użytkownika do zaprzestania wyświetlania, dystrybucji lub innych form korzystania z widgetu z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń ze względu na naruszenie przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Ani PRN ani spółki stowarzyszone, sponsorzy czy licencjobiorcy nie przyjmują odpowiedzialności za działania użytkownika związane z widgetem ani za wykorzystanie widgetu w związku ze stroną własną użytkownika. Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie, ochronę i zwolnienie PRN z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z działań użytkownika lub korzystania przez niego z widgetu, które łamią postanowienia niniejszego regulaminu lub łamią jakiekolwiek przepisy lub prawa stron trzecich. Ponadto użytkownik, który wykorzystuje lub podejmuje próbę wykorzystania widgetu w sposób wykraczający poza zakres licencji udzielonej na mocy niniejszego regulaminu lub jeżeli użytkownik manipuluje, hakuje, podszywa się, kopiuje, dystrybuuje, modyfikuje lub w inny sposób uszkadza administrację, bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie każdej części widgetu, użytkownik może podlegać czynnościom prawnym.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem stanu Nowy Jork bez stania w sprzeczności z postanowieniami lub regulacjami Nowego Jorku lub faktycznego stanu lub kraju zamieszkania użytkownika. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywane będą w sądach federalnych lub stanowych w Nowym Jorku. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie lub część regulaminu za niewykonalne pozostała część regulaminu będzie nadal w pełni obowiązywać. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jego przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub współistniejące porozumienia i umowy ustne lub na piśmie w tej kwestii.

Przez zaznaczenie „Wyrażam zgodę” i korzystanie z widgetu użytkownik, także w imieniu firmy gdzie stosowne, wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że, gdzie stosowne, posiada pełnię praw i uprawnień do wyrażenia zgody na obowiązywanie niniejszego regulaminu w imieniu firmy.