Nástroj na úpravu obsahu

Prispôsobte si vzhľad a úpravu obsahu miniaplikácie PR Newswire tak, aby zapadla do dizajnu Vašej webovej stránky.

Už ste sa zaregistrovali? Nech sa páči Prihlásiť tu


Zaregistrujte sa, aby ste mohli začať

Ak chcete pokračovať v registrácii, posuňte sa prosím dolu a prečítajte a odsúhlaste podmienky používania uvedené nižšie.

Podmienky používania

Miniaplikácia PR NEWSWIRE (ďalej len „miniaplikácia") sprostredkuje prístup k obsahu poskytovanému asociáciou PR Newswire Association LLC, jej pobočkami (ďalej len „PRN") a klientmi (ďalej len „obsah miniaplikácie"). Používanie miniaplikácie sa riadi týmito Podmienkami používania miniaplikácie. Pozorne si prosím prečítajte tieto Podmienky používania miniaplikácie pred tým, ako začnete miniaplikáciu používať. Používaním miniaplikácie vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami používania miniaplikácie. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania miniaplikácie, nepoužívajte ju prosím. PRN môže tieto Podmienky používania miniaplikácie kedykoľvek zmeniť bez oznámenia. Ak nesúhlasíte s týmito zmenami, Vašou jedinou možnosťou je prestať používať túto miniaplikáciu a odstrániť ju (a príslušný softvérový kód) zo svojej webovej stránky. Ak budete naďalej miniaplikáciu používať aj po takýchto zmenách, vyjadrujete tým svoj súhlas s nimi.

Miniaplikácia a obsah miniaplikácie

Miniaplikácia je nástroj, ktorý si môžete umiestniť na svoju webovú stránku a ktorý umožní návštevníkom Vašej stránky získať prístup a náhľad na obsah miniaplikácie. Obsah miniaplikácie môže bez obmedzení zahŕňať logá a titulky, ktoré obsahujú odkazy na články uverejnené spoločnosťou PRN alebo jej dodávateľskými servermi. Miniaplikácia pozostáva z obsahu miniaplikácie ako aj zo všetkých softvérových súborov alebo obrázkov, ktoré sú zahrnuté v miniaplikácii alebo sú ňou vytvorené a všetky dáta a vnorené kódy html, ktoré dopĺňajú miniaplikáciu, všetky jej aktualizácie, vylepšenia, úpravy a revidované verzie takéhoto softvéru a kódu. Ak máte z nejakého dôvodu námietky proti akémukoľvek obsahu miniaplikácie, Vašou jedinou možnosťou je prestať používať túto miniaplikáciu a odstrániť miniaplikáciu (a príslušný softvérový kód) zo svojej webovej stránky.

Licencia a obmedzenie používania

Ak budete dodržiavať tieto Podmienky používania miniaplikácie, spoločnosť PRN Vám udeľuje nevýlučné, neprevoditeľné, nepostúpiteľné, osobné a odvolateľné právo na používanie a zobrazovanie miniaplikácie na svojej webovej stránke len pre Vaše účely v súlade s týmito Podmienkami používania miniaplikácie. Nemáte právo používať miniaplikáciu na žiadne iné účely a nič v týchto Podmienkach používania miniaplikácie nebude považované za prostriedok, ktorý Vám dáva akékoľvek práva, nároky alebo záujmy v súvislosti s miniaplikáciou, okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania miniaplikácie. Miniaplikácia (vrátane softvéru, ktorý je tu zahrnutý) a obsah miniaplikácie sú chránené medzinárodnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva aj zákonmi na ochranu duševného vlastníctva USA, sú predmetom ďalších práv a zákonov aplikovateľných na duševné vlastníctvo a sú ich vlastníkom a majiteľom licencie je PRN. Okrem jednoznačne stanoveného rozsahu tohto obmedzeného práva na používanie nemôže byť miniaplikácia, obsah miniaplikácie ani žiadne vlastnícke práva, oznamy alebo označenia nijakým spôsobom kopírované, upravované, vymazané, reprodukované, znovu publikované, uverejnené, vysielané, predávané, ponúkané na predaj alebo znovu distribuované bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti PRN v každom takomto prípade. Okrem toho nemôže byť obsah miniaplikácie použitý žiadnym spôsobom, ktorý by predstavoval podporu (či už výslovnú alebo implicitnú) akéhokoľvek produktu, služby, aktivity alebo značky prítomnej na Vašej webovej stránke zo strany akejkoľvek osoby alebo organizácie.

Umiestnenie miniaplikácie

Miniaplikáciu môžete umiestniť len na webovú stránku. PRN zakazuje umiestnenie miniaplikácie na webových stránkach, ktorých obsah je urážlivý, hanlivý, obťažujúci, výhražný, diskriminačný, vulgárny, pornografický alebo inak nevhodný z pohľadu spoločnosti PRN. Nesiete zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace s obsahom, ktorý je na Vašich webových stránkach. Odkaz na obsahové stránky

Miniaplikácia môže byť použitá iba s platformami umožňujúcimi funkčný odkaz, ktorý priamo po stlačení zobrazí používateľovi celý článok alebo iné informácie z PRN alebo zo serverov jeho dodávateľov. Obsah miniaplikácie nesmiete zobrazovať spôsobom, ktorý neumožní úspešné prepojenie alebo presmerovanie na alebo doručenie obsahu miniaplikácie. Medzi odkaz na miniaplikáciu a úplné znenie jej obsahu nesmiete vložiť žiadnu prechodnú stránku, úvodnú stránku alebo iný obsah. Vlastníctvo / Práva

PRN a/alebo jeho dodávateľ sú vlastníkmi a držiteľmi všetkých práv k obsahu miniaplikácie ako aj log a značiek spoločnosti PRN. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky objavujúce sa v obsahu miniaplikácie sú majetkom príslušných vlastníkov.

Zber a použitie dát

PRN môže využívať cookies, webové signály alebo iné podobné technológie na zachytenie, sledovanie, výber, zhromažďovanie, zber, analýzu a spracovanie dát súvisiacich s vašou návštevou stránky a používaním obsahu miniaplikácie a jej využívaním zo strany vašich návštevníkov (“konečných užívateľov") (spoločný názov “spracovanie dát") s cieľom získavať celkové analytické údaje a poskytovať ich zákazníkom agentúry PRN a/alebo jej pridruženým spoločnostiam na obchodné účely ako sú napr. hypotézy týkajúce sa konečných užívateľov a zdieľanie týchto informácií s tretími stranami kvôli zlepšeniu obchodnej komunikácie a distribúcie obsahu, či zobrazeniu cielenej reklamy konečným užívateľom (spoločný názov “použitie dát a zdieľanie dát"). Ako súčasť spracovania dát bude spoločnosť PRN priebežne sledovať konečných užívateľov na rôznych webových stránkach. Budete: (i) dodržiavať všetky platné zákony súvisiace s ochranou súkromia tretích strán a (ii) poskytnete konečným užívateľom jasné a zrozumiteľné informácie a získate potrebný súhlas od konečných užívateľov v súvislosti so spracovaním, použitím dát a zdieľaním dát.

Bez záruky

PRN ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ POUŽITÍM MINIAPLIKÁCIE. MINIAPLIKÁCIA JE POSKYTOVANÁ „AKO JE", BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. PRN VÝSLOVNE ODMIETA V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM VŠETKY VÝSLOVNE UVEDENÉ, IMPLICITNÉ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV. MINIAPLIKÁCIU POUŽÍVATE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO A V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK ŠKÔD NA VAŠOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME ALEBO STRATY DÁT VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽITIA MINIAPLIKÁCIE, BUDETE LEN VY NIESŤ ZA TAKÚTO SITUÁCIU ZODPOVEDNOSŤ.

Obmedzenie zodpovednosti

ANI PRN ANI JEJ DODÁVATELIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU S VÁŠHO POUŽÍVANIA MINIAPLIKÁCIE. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZNEMOŽŇUJE NÁROK NA ODŠKODNENIE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNYCH, EXEMPLÁRNYCH A REPRESÍVNYCH ŠKÔD, ČI UŽ SA TAKÝTO NÁROK ODVÍJA OD ZÁRUKY, ZMLUVY ALEBO OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKU (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO INÉHO PROSTRIEDKU, AJ KEĎ PRN BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD UPOVEDOMENÁ. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJE NA ŠKODY ZAPRÍČINENÉ POUŽITÍM ALEBO ZNEUŽITÍM A SPOĽAHNUTÍM SA NA MINIAPLIKÁCIU, NEDOSTUPNOSŤOU MINIAPLIKÁCIE ALEBO PRERUŠENÍM JEJ POSKYTOVANIA, JEJ POZASTAVENÍM ALEBO UKONČENÍM (VRÁTANE TAKÝCH ŠKÔD, KTORÉ VZNIKLI TRETÍM STRANÁM). TIETO OBMEDZENIA PLATIA BEZ OHĽADU NA ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKEJKOĽVEK OBMEDZENEJ NÁPRAVY A TO V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. PRN VOČI VÁM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO INÉ JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VYLÚČENIA SA VÁS NEMUSIA TÝKAŤ.

Ukončenie

Takto udelených práv sa môžete kedykoľvek vzdať tým, že prestanete používať miniaplikáciu a zničíte a očistíte zo svojich počítačových systémov všetky kópie miniaplikácie a súvisiacich softvérových kódov z Vašej webovej stránky, zo všetkých pevných diskov, sietí a ďalších pamäťových médií. PRN môže kedykoľvek, bez právnej zodpovednosti, obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť miniaplikáciu, a/alebo odňať práva udelené v tomto dokumente pozastavením prístupu k PRN alebo serverom svojich dodávateľ z Vašej webovej stránky. Právo na prerušenie poskytovania miniaplikácie

PRN si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek ukončiť poskytovanie miniaplikácie a vyžadovať, aby ste prestali zobrazovať, distribuovať alebo iným spôsobom používať miniaplikáciu z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania miniaplikácie. Ani PRN, ani žiadna z jej pridružených spoločností, gestorov alebo držiteľov licencie nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek z Vašich aktivít v súvislosti s miniaplikáciou alebo za použitie miniaplikácie v súvislosti s Vašou webovou stránkou. Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že odškodníte, obhájite a oslobodíte od zodpovednosti za škody spoločnosť PRN v prípade akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z týchto činností či z použitia alebo z Vášho porušenia týchto Podmienok používania miniaplikácie či porušenia zákona alebo práv tretej strany. Okrem toho, ak používate, alebo sa pokúšate o použitie miniaplikácie takým spôsobom, ktorý presahuje rámec práv udelených v týchto Podmienkach používania miniaplikácie, alebo ak sa dopustíte manipulácie, prenikania, navádzania, kopírovania, distribuovania, upravovania alebo inak narušíte správu, bezpečnosť či správne fungovanie ktorejkoľvek časti miniaplikácie, môžete byť predmetom právneho a súdneho konania.

Všeobecné ustanovenia

Tieto Podmienky používania miniaplikácie sa budú riadiť a budú vykladané v súlade so zákonmi štátu New York bez toho, aby spôsobili konflikt zákonov alebo ustanovení New Yorku alebo krajiny Vášho aktuálneho pobytu či krajiny trvalého pobytu. Všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok budú postúpené federálnym alebo štátnym súdom so sídlom v New Yorku. Pokiaľ príslušný súd zistí, že ktorékoľvek ustanovenie alebo časť týchto Podmienok používania miniaplikácie nie sú vymáhateľné, bude zostávajúca časť týchto Podmienok používania miniaplikácie v plnom rozsahu platná a účinná. Tieto Podmienky používania miniaplikácie predstavujú úplnú dohodu medzi stranami s ohľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne dohody a dohovory.

Kliknutím na "Súhlasím" a používaním miniaplikácie vyjadrujete vlastný súhlas ako aj súhlas Vašej spoločnosti (ak je to relevantné) s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania miniaplikácie. Potvrdzujete, že máte plné právo, právomoc a oprávnenie odsúhlasiť tieto Podmienky používania miniaplikácie v mene Vašej spoločnosti (ak je to relevantné).