Anpassa innehåll för widgeten

Anpassa utseendet och stilen på det innehåll du tar emot från PR Newswire så att det passar in i din webbplatsdesign.

Har du redan registrerat dig? Logga in här


Registrera dig för att komma igång

Bläddra nedåt för att läsa igenom och godkänna de användarvillkor som beskrivs nedan och fortsätta med registreringen.

Användarvillkor

PR NEWSWIREs widget (”Widgeten”) ger tillgång till innehåll som tillhandahålles av PR Newswire Association LLC och dess samarbetspartners (samlingsnamn: ”PRN”), samt deras kunder, PRN:s leverantör och dess dotterbolag, liksom utomstående annonsörer (samlingsnamn: ”Widget-innehåll”). Dessa Användarvillkor för Widgeten reglerar din användning av den. Vänligen läs dessa Användarvillkor för Widgeten noggrant innan du installerar den. Om du installerar Widgeten innebär detta att du godkänner Användarvillkoren. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor för Widgeten, vänligen installera inte den. PRN kan när som helst och utan förvarning ändra dessa Användarvillkor. Om du motsätter dig någon av dessa ändringar är ditt enda alternativ att sluta använda Widgeten och att ta bort den (och tillhörande programvarukod) från din webbplats. Om du fortsätter att använda Widgeten efter att dessa ändringar har införts innebär detta att du samtycker till ändringarna.

Widgeten och Widget-innehållet

Widgeten är ett verktyg som du kan installera på din webbplats och som ger dina besökare möjlighet att öppna och se Widget-innehållet. Widget-innehållet kan omfatta, men är inte begränsat till, logotyper, rubriker som länkar till information hämtad från PRN eller dess leverantörers servrar. Widgeten består dels av Widget-innehållet och dels av alla de programvarufiler och bilder som är inkluderade i, eller skapas av, Widgeten, samt all inbäddad data och all html-kod som eventuellt följer med Widgeten, liksom eventuella uppgraderingar, förbättringar, förändringar, uppdateringar och revisioner av denna programvara och kod. Om du av någon anledning inte godkänner något av Widget-innehållet är det enda alternativet du har att sluta använda Widgeten och ta bort den (och all programvarukod som tillhör denna) från din webbplats.

Licens och begränsningar för användning

Förutsatt att du följer dessa Användarvillkor för Widgeten ger PRN dig härmed en icke-exklusiv, ej överlåtbar, ej underlicensierbar, personlig, återtagbar licens att använda och visa Widgeten på din webbplats, enbart för eget bruk i enlighet med dessa Användarvillkor för Widgeten. Du har inte tillstånd att använda Widgeten i något annat syfte och ingenting i dessa Användarvillkor ska anses ge dig någon rätt till, äganderätt till eller andel i Widgeten, förutom vad som uttryckligen nämns i Widgetens Användarvillkor. Widgeten (inklusive den programvara den innehåller) och Widget-innehållet skyddas enligt amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning, omfattas av andra lagar och bestämmelser om upphovsrätt, samt ägs eller används på licens av PRN. I enlighet med de särskilda bestämmelserna i denna begränsade licens får Widgeten, Widget-innehållet och eventuella äganderätter, varumärken eller etiketter inte kopieras, ändras, tas bort, reproduceras, publiceras på annan plats, postas, överföras, säljas, bjudas ut till försäljning eller omfördelas på något sätt utan att skriftligt medgivande först erhålles från PRN för varje fall. Widget-innehållet får inte heller användas på ett sätt som skulle kunna tolkas som stöd (vare sig explicit eller underförstått) från någon person eller entitet för någon produkt, tjänst, aktivitet eller varumärke som finns på din webbplats.

Placering av Widgeten

Widgeten får endast placeras på din webbplats. PRN förbjuder installering av Widgeten på webbplatser med innehåll som är kränkande, skadligt, trakasserande, hotfullt, diskriminerande, vulgärt, pornografiskt eller på annat sätt olämpligt enligt PRN:s omdöme. Du är ansvarig för all aktivitet som hör samman med, och allt innehåll som tillhandahålles på din webbplats.

Länk till innehållssidor

Widgeten får endast användas tillsammans med de plattformer från vilka en funktionell länk finns tillgänglig som, när den aktiveras, tar användaren direkt till en sida som visar hela artikeln eller annan information hämtad från PRN eller dess leverantörers servrar. Du får inte visa Widget-innehållet på ett sätt som inte tillåter att Widget-innehållet länkas till, omdirigeras till eller levereras. Du får inte lägga till någon mellanliggande sida, någon startskärm eller något annat innehåll mellan länken till Widgeten och dess innehåll.

Äganderätt

PRN och/eller dess tredjepartsleverantör behåller all äganderätt och andra rättigheter som gäller Widget-innehållet och PRN:s logotyper och varumärken. Med ensamrätt. Övriga varumärken som används i Widget-innehållet tillhör sina respektive ägare.

Datainsamling och användning

PRN kan använda cookies, web beacons eller andra liknande metoder för att samla in, spåra, extrahera, sammanställa, samla ihop, analysera och bearbeta data utifrån din användning och dina webbplatsbesökares (”slutanvändare”) interaktioner med Widget-innehållet (samlingsnamn ”Databearbetning”) för att tillhandahålla sammanställd analysinformation till PRN:s kunder och för PRN:s och/eller dess affärspartners egna verksamhetsändamål, till exempel att dra slutsatser om Slutanvändare och dela informationen med tredje part, till exempel i syfte att förbättra deras affärskommunikation och innehållsspridning och visa riktad marknadsföring för Slutanvändare (samlingsnamn ”Dataanvändning och Datadelning”). Som ett led i Databearbetningen spårar PRN Slutanvändare över tid och över olika webbplatser. Det är ditt ansvar att: (i) följa alla gällande lagar om sekretess för enskilda personer från tredje part och (ii) upplysa Slutanvändarna på ett tydligt och utförligt sätt och inhämta eventuella obligatoriska medgivanden från Slutanvändarna angående Databearbetning, Dataanvändning och Datadelning.

Garantifriskrivning

PRN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR ORSAKADE AV DIN ANVÄNDNING AV WIDGETEN. WIDGETEN TILLHANDAHÅLLES ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. PRN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRÅN ALLA EXPLICITA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR ATT PRODUKTEN HÅLLER NORMAL KVALITET, FÖR DESS LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, OCH FÖR FRIHET FRÅN RÄTTIGHETSINTRÅNG. PRN FRISKRIVER SIG ÄVEN FRÅN ALLA GARANTIER GÄLLANDE WIDGETENS SÄKERHET, PÅLITLIGHET, AKTUALITET, TILLGÄNGLIGHET OCH PRESTANDA. DU ANVÄNDER WIDGETEN HELT PÅ EGET ANSVAR OCH EGEN RISK OCH DU ÄR PERSONLIGEN ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATASYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WIDGETEN.

Ansvarsbegränsning

VARKEN PRN ELLER DESS LEVERANTÖRER ÄR ANSVARIGA FÖR SKADOR ORSAKADE AV DIN ANVÄNDNING AV WIDGETEN. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING MEDFÖR ATT DET INTE GÅR ATT KRÄVA SKADESTÅND FÖR DIREKTA, INDIREKTA,TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA, ELLER ORDINÄRA SKADOR, OAVSETT OM SÅDANA KRAV BASERAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅNDSLAGSTIFTNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), ELLER ANNAT, ÄVEN I FALL DÄR PRN HAR INFORMERATS OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM SKADAN UPPSTÅR PÅ GRUND AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV ELLER FÖRLITANDE PÅ WIDGETEN, PÅ GRUND AV OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WIDGETEN, PÅ GRUND AV AVBROTT ELLER ATT WIDGETEN TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT UPPHÖR (INKLUSIVE SKADOR ORSAKADE AV TREDJE PART). DENNA BEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OM EVENTUELLA BEGRÄNSADE REPARERANDE ÅTGÄRDER MISSLYCKAS MED ATT UPPFYLLA SITT HUVUDSAKLIGA ÄNDAMÅL OCH SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. PRN ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKYLDIG ATT ERSÄTTA DIG FÖR NÅGON SKADA. VISSA LÄNDER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET INNEBÄR ATT VISSA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Uppsägning

Du har rätt att närsomhelst säga upp den licens som här beviljats genom att sluta använda Widgeten och ta bort alla kopior av Widgeten och tillhörande programvarukod från dina datasystem, din webbplats, alla hårddiskar, nätverk och andra lagringsmedier. PRN har rätt att, utan skadeståndsskyldighet, när som helst begränsa, dra in eller upphöra med Widgeten och/eller säga upp den licens som du beviljats enligt detta avtal genom att stänga av tillgången till PRN:s och dess leverantörs servrar från din webbplats.

Rätt att upphöra med Widgeten

PRN förbehåller sig rätten att, enligt eget omdöme, närsomhelst upphöra med att tillhandahålla Widgeten och att kräva att du upphör med att visa, distribuera eller på annat sätt använda Widgeten, av valfri anledning inklusive, men inte begränsat till, att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor för Widgeten. Varken PRN eller någon av dess samarbetspartners, sponsorer eller licensinnehavare har något ansvar för någon av dina aktiviteter i samband med Widgeten eller för din användning av Widgeten i samband med din webbplats. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla PRN skadeslös från alla krav som uppstår till följd av sådana aktiviteter eller sådan användning, till följd av att du brutit mot dessa Användarvillkor för Widgeten eller till följd av att du brutit mot lagar eller tredje parts rättigheter. Dessutom: om du använder eller försöker använda Widgeten på ett sätt som inte innefattas i den licens som du beviljats enligt dessa Användarvillkor för Widgeten, eller om du ändrar, hackar, förvanskar, kopierar, distribuerar, modifierar, eller på annat sätt påverkar någon del av Widgetens administration, säkerhet eller funktion, kan du komma att ställas inför rätta.

Allmänna bestämmelser

Dessa Användarvillkor för Widgeten styrs av och utformas i enlighet med lagarna i delstaten New York, utan tillämpning av de lagvalsregler som gäller i delstaten New York eller i den delstat eller det land där du har din hemvist. Eventuella tvister gällande dessa Användarvillkor ska avgöras av de federala domstolarna eller delstatsdomstolarna i New York. I fall där en behörig domstol finner att någon bestämmelse eller del av dessa Användarvillkor för Widgeten saknar juridisk giltighet, gäller resten av dessa Användarvillkor för Widgeten fortfarande i sin helhet. Dessa Användarvillkor för Widgeten utgör den fullständiga överenskommelsen mellan parterna vad gäller här omnämnda ämne och ersätter alla tidigare eller samtidigt gällande överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, beträffande detta ämne.

Genom att klicka på ”Jag godkänner” och genom att använda Widgeten samtycker du, å ditt företags vägnar i förekommande fall, till att bindas av dessa Användarvillkor för Widgeten. Du representerar och garanterar att du har full rätt, befogenhet och behörighet att samtycka till dessa Användarvillkor för Widgeten å ditt företags vägnar där detta är tillämpligt.